Ovzdusie

1 m² povrchu aplikovaného náterom FN® dokáže za rok vyčistiť 3 milióny m³ ovzdušia od 60% škodlivín!

Látky, ktoré znečisťujú ovzdušie majú negatívny vplyv na kvalitu životného prostredia a ľudské zdravie. Znečistený vzduch silne zaťažuje pečeň a oslabuje imunitný systém organizmu. Dlhodobé vystavenie ľudského organizmu vyššieho radu koncentrácii emisií zhoršuje zdravotný stav ľudí, zvyšuje riziko vypuknutia mnohých ochorení (vrátane rakoviny) a ovplyvňuje človeka aj geneticky. Najviac ohrozenými skupinami sú malé deti, chorí a ľudia s oslabenou imunitou taktiež aj seniori.

Znečistenie ovzdušia je najvýznamnejším znečistením prostredia zasahujúcim vyspelé, ako aj rozvojové krajiny. Medzi hlavné znečisťujúce látky patria oxid siričitý, oxidy dusíka, oxid uhoľnatý

Jedinou dostupnou technológiou, ktorá je schopná efektívne čistiť vzduch v mestách a priemyselných aglomeráciách od imisií, sú vysoko účinné fotokatalytické povrchy, ktoré je možné vytvárať pomocou náterov FN®.

Znečisťujúce latky ktoré svojou prítomnosťou v danom prostredí majú škodlivé účinky na ľudské zdravie alebo životné prostredie

Dokáže dekontaminovať zo vzduchu 60% rozložiteľných škodlivín bez ohľadu na to či ich koncentrácia je 120µg NOx/m³ alebo iba 20µg NOx/m³.

1km protihlukovej bariéry o výške 5metrov dokáže za jeden deň znížiť o 50% koncentráciu škodlivín o objeme 900-1.200 miliónov m3 vzduchu.

Zdroje znečistenia ovzdušia sú faktory na konkrétnom mieste, ktoré spôsobujú uvoľňovanie znečisťujúcich látok do ovzdušia.

Primárne polutanty spočívajú v prostom uvoľňovaní polutantov priamo z určitého zdroja (napr. Oxid uhoľnatý, oxid siričitý, vedľajšie produkty spaľovania).

Veľké rozpätie znečisťujúcich látok sú spôsobované človekom.